Onze stallingsvormen

We hebben voor ieder paard een passende stalling. Binnen of liever buiten? Grote weide of liever dicht bij huis? Alles is mogelijk!

Algemene voorwaarden (versie V21.11)

 1. Definities

  Artikel 1

  1. Paardenrusthuis P. van der Kruis, gevestigd aan de Huisvenseweg 2 5591 VD te Heeze, KvK-nummer 65881354, met als onderaannemer Paardenrusthuis van der Kruis Leende B.V, gevestigd aan de Strijperstraat 70 5595 GD te Leende, KvK-nummer 83397507 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de stalhouder.
  2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant.

  Toepasselijkheid

   

  Artikel 2

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de stalhouder in het kader van zijn bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door de stalhouder uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

   

  Looptijd

   

  Artikel 3

  De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in bij de bevestiging van de aanmelding en de schriftelijke acceptatie hiervan.

  Opzegging

  Artikel 4

  1. De overeenkomst kan door de klant of de stalhouder worden opgezegd.
  2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

   

  Beëindiging overeenkomst en ontruiming

  Artikel 5

  1. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege in het geval het paard van de klant overlijdt. De klant is in dat geval de overeengekomen prijs verschuldigd tot en met het einde van de maand waarin het paard is overleden.
  2. Het is de stalhouder voorts toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te  beëindigen:
   – Indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid     van andere paarden en/of personen in gevaar komt. Met dien verstande dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk uit de kudde wordt gehaald en in een quarantainebox geplaatst wordt.
   – Indien de klant in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst of het reglement;
   – De stalhouder wegens herstructurering van zijn bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft;
   – De stalhouder ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikneming van de paardenbox of weide te beëindigen;
   – De stalhouder zijn  bedrijf beëindigt;
   – Om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de stalhouder kan worden gevergd
  3. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de stalhouder de overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien:
   – De klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast bezorgt of bezorgen aan de stalhouder of aan mede-klanten, dat de goede sfeer op de stal, naar beoordeling van de stalhouder, ernstig wordt aangetast;
   – De klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de stalhouder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst nog wordt voortgezet.
  4. De klant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

  Betaling

  Artikel 6

  1. De betaling geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk voor de 7e van de maand waarop de prijs betrekking heeft
  2. In het geval de eerste termijn korter is dan één maand ,wordt eenmalig een prijs naar verhouding in rekening gebracht.
  3. Betaling dient plaats te vinden door overmaking van het verschuldigde bedrag door klant op het betreffende rekeningnummer. Voor de klanten, die hun paard hebben staan in Heeze en Maarheeze, is dat NL58RABO0179536214 ten name van Paardenrusthuis P. van der Kruis. Heeft u uw paard gestald in 1 van de stallingsvormen op onze locatie in Leende moet u het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL50RABO0115996702 ten name van onderaannemer Paardenrusthuis van der Kruis Leende BV.

   

  Prijswijziging

  Artikel  7

  1. De stal houder heeft het recht om éénmaal per jaar (per 1 januari) het stallinggeld te verhogen.
  2. De stalhouder stelt de klant hiervan schriftelijk in kennis, tenminste twee maanden vóór het ingaan van het nieuwe kalenderjaar.
  3. De verhoging gaat vervolgens in per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, tenzij  de klant de overeenkomst opzegt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst.

  Verzuim

  Artikel 8

  1. De klant is ten aanzien van de betaling van de overeengekomen prijs in verzuim, door    het enkele feit van niet-betaling op de in artikel 5 lid 2 van deze overeenkomst vermelde vervaldag, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning daartoe door de stalhouder vereist is.
  2. De klant is daarnaast in gebreke, door het enkele feit dat er geen of geen  behoorlijke nakoming plaats vindt van hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden en in de reglementen is bepaald.

  Plaatsing paard

  Artikel 9

  1. Bij aankomst van het paard op het terrein van het rusthuis vinden de navolgende handelingen plaats:
   – controle van de algehele conditie inclusief de hoeven;
   – controle van het paardenpaspoort en van de inentingspapieren;
   – controle met betrekking tot de laatste ontworming.
  2. Bijzonderheden, afwijkingen en/of gebreken van het paard dienen bij aankomst vermeld te worden aan de stalhouder.

  Toezicht

  Artikel 10

  Op grond van deze overeenkomst heeft de stalhouder zich verplicht een beperkte vorm van toezicht te houden. Dit toezicht wordt als volgt omschreven:                                                          

  1. Het toezicht op het welzijn van het paard van de klant vindt onder meer plaats tijdens de intensieve ochtend ronde, het voeren, tussentijds tijdens werkzaamheden in en rondom de kudde:
  2. De stalhouder stelt voorts al het redelijk mogelijke te doen om te voorkomen dat zich in en om het rusthuis calamiteiten zullen voordoen.
  3. De stalhouder treft daartoe preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid, veiligheid in het algemeen en brandveiligheid in het bijzonder. Dit betreft maatregelen die in redelijkheid van een ‘goede stalhouder’ verwacht mogen worden.

  Voer

  Artikel 11

  De stalhouder voert het paard naar eigen inzicht, afhankelijk van eventuele weidegang en de conditie en behoefte van het betreffende dier.

  Weidegang

  Artikel 12

  De stalhouder bepaalt naar eigen inzicht de weidegang van het paard. Indien de weersomstandigheden, de conditie van de wei en de conditie van het paard dit toelaten, staat het dier in principe iedere dag, samen met de andere paarden van het rusthuis buiten.

  Ontwormen

  Artikel 13

  Het paard wordt volgens een, door een dierenarts opgesteld, jaarschema ontwormd. De behandelintensiteit wordt, indien nodig, bepaald aan de hand van een mestonderzoek.

  De kosten van het onderzoek en de behandeling zijn bij de overeengekomen verzorgingsprijs inbegrepen.

  Inenting

  Artikel 14

  Het paard wordt éénmaal per 12 maanden ingeënt overeenkomstig de eisen die de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) daaraan stelt.

  De kosten hiervan zijn bij de overeengekomen verzorgingsprijs inbegrepen.

   

  Dierenarts

  Artikel 15

  1. Indien het paard verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit door de dierenarts van het rusthuis (= een door de stalhouder aan te wijzen dierenarts) in te schakelen, tenzij de klant bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te prefereren.
  2. In noodgevallen heeft de stalhouder echter op grond van deze overeenkomst de toestemming van de klant om de dierenarts van het rusthuis in te schakelen. Of sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van de stalhouder.
  3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling worden door de dierenarts rechtstreeks aan de klant berekend.

  Hoefsmid

  Artikel 16

  1. In het kader van de normale hoefverzorging is het ter beoordeling van de stalhouder wanneer het nodig is een hoefsmid in te schakelen. De hoefsmid is in beginsel de hoefsmid van het rusthuis (een door de stalhouder aan te wijzen hoefsmid), tenzij de klant bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere hoefsmid te wensen.
  2. In noodgevallen heeft de stalhouder echter op grond van deze overeenkomst de toestemming van de klant om de hoefsmid van het rusthuis in te schakelen. Of sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van de stalhouder.
  3. De kosten van de hoefsmid – betreffende het op geregelde tijden bekappen van het paard – zijn in de overeengekomen verzorgingsprijs inbegrepen. Bijzondere verrichtingen door de hoefsmid of speciaal hoefbeslag worden door de stalhouder doorberekend aan de klant.

  Aansprakelijkheid

  Artikel 17

  1. De klant is verplicht om over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te beschikken en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage van de polis te verlangen.
  2. De klant is aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van de stalhouder dan wel aan eigendommen van derden, of aan personen, die het gevolg is van de eigen gedragingen van zijn paard/ pony, tenzij deze schade te wijten is aan aantoonbare onoordeelkundige handelingen namens of door de stalhouder.
  3. De klant is tevens aansprakelijk voor schade die door diens eigen            onoordeelkundig handelen ten opzichte van zijn paard/pony aan zaken, dieren en/of      personen wordt toegebracht.
  4. De stalhouder is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de stalhouder, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in de hoedanigheid van stalhouder dient te worden betracht. Deze aansprakelijkheid is echter steeds beperkt tot het bedrag waarvoor de stalhouder zich kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend en uitkering volgt, te vermeerderen met het bedrag van eigen risico.. Deze bepaling is tevens van toepassing ten aanzien van eventuele schade aan paard.

  Klachten

  Artikel 18

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stalhouder binnen 2 maanden  nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
  2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zaken verliest.
  3. Geldigheid Algemene Voorwaarden

   

  Artikel 19

  De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig is, dan worden partijen geacht een geldige vervangen bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderd.

  Privacy

  Artikel 20

  De stalhouder verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met zijn privacyverklaring zoals beschikbaar op de website van de stalhouder. De privacyverklaring beschrijft op gedetailleerde wijze hoe de stalhouder als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens van klanten omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.

  Rechtskeuze en forum

  Artikel 21

  1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
  2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Scannen